Veilingsvoorwaarden

 CENTRUM VOOR SCRIPTOPHILIE B.V.B.A. Kouter 126 B-9800 DEINZE - BELGIUM

VEILINGSVOORWAARDEN

1. De verkoper garandeert dat hij rechtmatige eigenaar is van het te veilen goed of daarover op rechtmatige wijze beschikken kan. Ook garandeert de verkoper dat hij op geen enkele wijze ook op de hoogte is van het feit dat het te veilen goed op een onrechtmatige manier verworven werd en dat geen enkele derde partij rechten over het te veilen goed kan laten gelden (verpanding, onderpand, etc.). De verkoper is volledig verantwoordelijk voor zijn verklaringen.
2. De verkoop van het te veilen ingeleverde goed, geschiedt enkel bij bemiddeling in naam van en voor rekening van de verkoper. Het veilinghuis is gemachtigd om alle rechten van de verkoper te behartigen, volgens zijn gegeven orders en, in geval van een effectieve verkoop te handelen in naam van en voor rekening van de verkoper.
3. Voor het tijdstip van de volledige betaling van de verkochte goederen door de koper blijven de goederen eigendom van de verkoper, na dit tijdstip worden de goederen eigendom van de koper. Op geen enkel moment wordt het veilinghuis eigenaar van de goederen.
4. De veiling heeft plaats bij opbod met een opgeld van 20,57% (uitz: 12,10% voor een lot +€100.000). Dit percentage is samengesteld als volgt :
- 17% commissie op de prijs waartegen een lot is verkocht
- 21% BTW op deze commissie.
5. De echtheid van de goederen is door de expert gegarandeerd. In geval van betwisting dient het stuk binnen de 8 dagen na de in ontvangstname worden teruggezonden aan het veilinghuis.
6. De veilinghouder behoudt zich het recht voor om kavels bijeen te voegen, te splitsen of te elimineren alsook rekening te houden met limieten gesteld door de inzender op verschillende loten samen (=conditionele verkoop), in zoverre de details hiervan duidelijk beschreven zijn in de catalogus.
7. In geval van rouwkoop, zal het lot in kwestie onmiddellijk opnieuw geveild worden.
8. De in de cataloog vermelde prijzen zijn startprijzen en er zal geen enkel lager bod aanvaard worden.
9. De ingeschreven kooporders zullen zorgvuldig en zonder kosten uitgevoerd worden. De eventuele verzendings-, verpakkings- en verzekeringskosten zijn ten laste van de koper.
10. Schriftelijke biedingen dienen te geschieden in euro.
11. Biedingen die niet overeenstemmen met de in de catalogus vermelde biedstappen, worden naar beneden afgerond tot op het niveau van de eerste correcte biedstap.
12. Indien iemand voor een derde partij biedt, is het de bieder die aansprakelijk is bij eventuele niet-betaling door zijn opdrachtgever.
13. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen, die met de meeste zorg bewaard blijven, voor rekening en risico van de koper, en is elke klacht dienaangaande uitgesloten.
14. Schade of verlies bij levering door derden (vb. postmaatschappij) is voor risico van de koper.
15. Geen enkele kavel mag teruggestuurd worden zonder schriftelijke toelating van de veilinghouder.
16. Betaling is vereist binnen de 30 dagen na veilingsdatum. Nadien wordt een maandelijkse verwijlintrest van 2% aangerekend, met een maandelijks minimumbedrag van 25 EUR.
17. Cash betalingen worden enkel aanvaardt tot maximum 3000 EUR agv de Belgische wetgeving.
18. Brussel wordt aanvaard als de plaats waar alle verplichtingen worden afgehandeld. In geval van betwisting zullen beide partijen zich neerleggen bij de beslissing der Brusselse rechtbank.
19. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslecht in laatste aanleg alle geschillen nopens deze verkoop oprijzende.
20. B.T.W.-plichtige inzenders-verkopers en kopers dienen zich te schikken naar de gewijzigde en aktuele B.T.W.-richtlijnen van 2 januari 1995 (Nr. E.T. 76, E.T. 10.187, regeling voorzien in art. 58 §4 B.T.W.-Wetboek).
21. Ingeval van gelijke bieding geldt de respectievelijke voorrang van de schriftelijke bieding, vervolgens de internetbieding, vervolgens de telefonische bieding, en vervolgens de bieding in de zaal.
22. De beschrijvingen in de catalogus zijn naar best vermogen opgesteld. Eventuele fouten zijn geen reden tot annulatie van de aankoop.
23. Verder gelden alle normale gangbare wettelijke voorwaarden.
24. De veilingsvoorwaarden worden als gekend en aanvaard beschouwd door de bieeder op het ogenblik dat deze een bod doet (schriftelijk, telefonisch, via internet of in de zaal).
25. Enkel de Nederlandstalige veilingsvoorwaarden zijn rechtsgeldig.

Copyright : Any person wishing to use descriptions, or any other information, from this catalogue must obtain prior permission in writing from Centrum voor Scriptophilie BVBA.